Thy Word is a Lamp CD

$10.00

Only 16 left in stock

Categories: ,

Description

 1. Elasezulwini (From Heaven)
 2. Amasiko nezithethe (Customs & traditions)
 3. Bawo siza kuWe (Father, we come to Thee)
 4. Mayenzek intando yakho (Let Thy will be done)
 5. Bunjalo ubomi (Such is life)
 6. Nkosi ndimi phambi kwakho (Humbly, Lord I bow before Thee)
 7. Untsikane
 8. Woza sihlobo sami (Come home my friend)
 9. Ndivuma ngothando lwakho Thixo (I praise God’s love in adoration)
 10. Bulelani iNkosi (Thank ye the Lord)
 11. Ndisibonile isikhova (I’ve seen the owl)
 12. Ntshangase (Miser)
 13. Ilizwi lakho lisisbane (Thy word is a lamp)
 14. Mawubongwe (Be praised)
 15. Ntombizodwa
 16. Uthixo luthando (God is loving)
 17. Bawo Thixo Somandla
 18. Untsikane
 19. Khalisa Lintsimbi Zasezulwini (Ring the bells of Heaven)
 20. Intaba yesono (The amount of sins)
 21. Iggirha lendlela nguagongqohwane (Beetle song)
 22. Uthixo kukukhanya kwami (The Lord is my light)

All proceeds from the sale of this CD will go to the NACare Foundation.